ReadyPlanet.com
dot dot
การป้องกันการบาดเจ็บของนักกีฬาโดยวิธีการอบอุ่นร่างกาย

                         การได้รับบาดเจ็บขณะเล่นกีฬา เป็นสิ่งที่ผู้เล่นกีฬาทั้งระดับสมัครเล่นและมืออาชีพไม่ปรารถนา ทั้งนั้นหานอกจาก จะต้อง ทำให้ต้องหยุด การออกกำลังกาย หยุดเล่นกีฬานี้ตัวเองรักแล้ว ยังอาจจะต้องสูญเสียเวลา ค่าใช้จ่ายที่จะต้อง ทำการรักษาและ ฟื้นฟู สภาพ ร่างกายให้ กลับเข้าใกล้ปกติอีก ดังนั้นหากเราสามารถป้องกันร่างกายตนเองไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากการ เล่นกีฬาที่ เรารักได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูง การป้องกันนั้นทำได้หลายทางได้แก่ การเตรียมสภาพร่างกายของเราให้พร้อมก่อน ทั้ง สมรรถ ภาพ ความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ มีขั้นตอนการอุ่นเครื่องก่อนลงเล่นกีฬาที่ดี และการ cool down หลังการ เล่น กีฬา รวมถึง มีเครื่องป้องกันส่วนของร่างกายก็มีโอกาส จะได้รับบาดเจ็บสูง โดยเฉพาะอย่างสูง เช่น มวย บาสเก็ตบอล ฟุตบอล ควรจะมีอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์สนับเข่า เป็นต้น หรือในนักกีฬาที่เคย มีการบาดเจ็บของข้อเท้าด้านใดด้านหนึ่งมาก่อนและ สภาพ ยัง ไม่เข้าสู่ปกติ แต่ต้องลงเล่นอีก ควรจะใช้เทปพันรอบข้อเท้าเพื่อเป็นการเพิ่ม ความแข็งแรงให้ข้อเท้า กันการพลิกซ้ำ เป็นต้น   
       บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการกีฬานั้น เริ่มตั้งแต่ช่วงการแนะนำที่ถูกต้อง การ warm-up อุ่นเครื่อง การยืดกล้ามเนื้อ ที่ได้ ประสิทธิภาพ  ตลอดจนการตามทีมกีฬา ซึ่งในกีฬาระดับอาชีพหลายๆ ประเภทในนานาประเทศนั้น จะมีนักกายภาพบำบัด ประจำทีม เพื่อตามรักษาขณะซ้อม ช่วยพัน tape ป้องกันการบาดเจ็บขณะเล่น และปฐมพยาบาล รักษาเบื้องต้นขณะแข่งขัน ตลอดจนรักษา นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ การป้องกันอันดับแรกที่จะกล่าวถึงได้แก่ การอุ่นเครื่อง warm-up ที่ถูกต้อง   

การอบอุ่นร่างกาย (Warming up)   
      การอบอุ่นร่างกายหรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในหมู่นักกีฬาหรือผู้สนใจการออกกำลังกายว่าการ warm up นั้นหมายถึงการบริหาร ร่างกาย ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมต่อการออกกำลังกายอย่างหนัก เช่น การเล่นกีฬาหรือในการแข่งขัน กีฬาเป็นต้น โดยการ อบอุ่นร่างกายที่มีประสิทธิผลคือกิจกรรมที่สามารถทำให้อุณหภูมิกาย อุณหภูมิกล้ามเนื้อ และปริมาณ เลือดที่ไหล เวียนสู่ กล้าม เนื้อที่จะ ใช้ งาน เพิ่มสูงขึ้นจากสภาวะพัก รวมทั้งควรเป็นกิจกรรมที่สามารถเพิ่ม ความยืดหยุ่นของ กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อและ เอ็นข้อต่อร่วมด้วย   
      ซึ่งการอบอุ่นร่างกายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ Active warm up และ Passive warm up ดังนี้   
      1. Active warm up คือ การอบอุ่นร่างกายโดยให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกกำลังกาย เมื่อกล้ามเนื้อ ทำ งาน หด-คลาย ตัว จะทำให้เลือดไหลเวียนมายังกล้ามเนื้อมากขึ้นมีการเพิ่มการเผาผลาญภายในเซลกล้ามเนื้อเพื่อเกิดพลังงานมากขึ้น จึงทำให้ อุณหภูมิกายและอุณหภูมิกล้ามเนื้อเพิ่มสูงขึ้นเช่น การวิ่งเหยาะอยู่กับที่ เป็นต้น   
      2. Passive warm up คือการอบอุ่นร่างกายที่อุณหภูมิกล้ามเนื้อและอุณหภูมิกายสูงขึ้นจากการได้รับความร้อนจากภายนอกร่างกาย เช่น การอบไอ น้ำ การประคบความร้อน เป็นต้น   
      นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งการอบอุ่นร่างกายออกเป็น การอบอุ่นร่างกายของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย (Whole body warm up) การอบอุ่น กล้ามเนื้อเฉพาะที่ (Local muscle warm up) หรือ การอบอุ่นร่างกายด้วยกิจกรรมที่มี ีลักษณะคล้ายกับกีฬา ชนิด นั้นๆ  (Related or  Specific warm up) และการอบอุ่นร่างกายโดยกิจกรรม  ทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องม ีลักษณะใกล้เคียง กับกีฬา ชนิดนั้นๆ (Unrelated or Non-specific  warm up)   
ประโยชน์ของการอบอุ่นร่างกาย  
     1. ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ฉีกขาดของกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อ และข้อต่อรวมทั้งสามารถลดความเสี่ยงต่อ การเกิดอาการบาดเจ็บ กล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย   
     2. ลดอัตราเสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากการทำงานของหัวใจอย่างหนักทันที   
     3. ส่งเสริมให้ความเร็วในการเคลื่อนไหวดีขึ้น   
     4. ส่งเสริมให้กำลังกล้ามเนื้อและความทนทานของกล้ามเนื้อดีขึ้น ซึ่งประโยชน์ของการอบอุ่นร่างกายนี้ยังต้องการผลการวิจัยเพิ่ม เติมเนื่องจากบางการวิจัยพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำลังและความทนทานของกล้ามเนื้อภายหลังการอบอุ่นร่างกาย   
      5.ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อดีขึ้นเนื่องจากการพัฒนาของการรับความรู้สึกของข้อต่อ ขณะเคลื่อนไหว   
     6. ลดความวิตกกังวล และสร้างเสริมความพร้อมทางด้านจิตใจแก่ผู้แข่งขัน   
การอบอุ่นร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ   
     1. ควรเป็นการอบอุ่นร่างกายแบบ Whole body warm up ร่วมกับ Specific warm up และพบว่าการอบอุ่นร่างกายแบบ Active warm up จะมีประสิทธิผลมากกว่า Passive warm up   
     2. กิจกรรมในการอบอุ่นร่างกายควรมีความหนักปานกลางที่สามารถทำให้อุณหภูมิ กายสูงขึ้นประมาณ 0.5-1 องศาเซลเซียส หรือ อุณหภูมิกล้ามเนื้อสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ภายหลังการอบอุ่นร่างกาย   
     3. ภายหลังการอบอุ่นร่างกาย ไม่ควรเกิดอาการล้า (Fatigue) ซึ่งหากเกิดอาการล้าแสดงว่ากิจกรรมที่ใช้ใน การอบอุ่น ร่างกาย นั้น มีระดับความหนักมากเกินไป   
     4. ระยะเวลาในการอบอุ่นร่างกายควรอยู่ระหว่าง 15-30 นาที สำหรับบุคคลทั่วไปการอบอุ่นร่างกายเพียง 15 นาทีก็ เพียงพอ แต่ในนักกีฬาควรทำการอบอุ่นร่างกายประมาณ 30 นาที   
     5. กิจกรรมในการอบอุ่นร่างกายควรประกอบด้วย การยืดกล้ามเนื้อ (stretching) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ Calisthenic movements เพื่อเพิ่มอุณหภูมิกล้ามเนื้อทั่วร่างกายและ Specific warm up เช่น การส่ง-การเลี้ยงลูกบาส ในกีฬาบาสเก็ตบอลการเดาะ บอลในกีฬาฟุตบอลเป็นต้น   
     6. ควรทำการอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน หรือก่อนการออกกำลังกายอย่างหนักเพียงเล็กน้อยหรือก่อนการแข่งขันทันที เพราะผลจาก การอบอุ่นร่างกายนั้นจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ควรทำการอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขันล่วงหน้านานนัก ถึงแม้จากผล การศึกษา จะ พบ ว่าผลของการอบอุ่นร่างกายจะไม่สามารถคงอยู่ได้นานถึง 45 นาที หลังการอบอุ่นร่างกาย ก็ตาม   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจากการอบอุ่นร่างกาย   
      เมื่ออุณหภูมิกายและอุณหภูมิกล้ามเนื้อสูงขึ้นจากการอบอุ่นร่างกายจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้   
      1. อัตราเร็วในขบวนการเผาผลาญ (Metabolism) เพิ่มสูงขึ้น   
      2. ความเร็วในการนำกระแสประสาทเร็วขึ้น   
      3. ความหนืดภายในกล้ามเนื้อ (viscous resistance in the muscles) ลดลง   
      4. ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) และไมโอโกลบิน (Myoglobin) มีความสามารถในการจับและปล่อยออกซิเจนได้ มากขึ้น และเร็วขึ้น   
      5. ความต้านทานภายในหลอดเลือดลดลง   
     นอกจากการอบอุ่นร่างกายก่อนการออกกำลังกายอย่างหนักหรือก่อนการแข่งขัน แล้ว ภายหลังการออกกำลังกาย และ/หรือภายหลังการ แข่งขันควรมีช่วงในการค่อยๆปรับลดระดับความหนักของการออกกำลังกายลงช้าๆ ต่อไปประมาณ 5-15 นาที ซึ่งเรียกว่า  Cool down  ทั้ง น ี้เพื่อให้อุณหภูมิกายค่อยๆ ลดลงระบบหัวใจและ หลอดเลือดของร่างกาย ที่ กำลังทำงาน อย่างหนัก ขณะออกกำลังกายค่อยๆ มีการปรับตัว สู่สภาวะพัก หากหยุดการออกกำลังกายอย่าง หนักทันที จะทำให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมได้เนื่องจากปริมาณเลือดของ ร่างกายส่วน ใหญ่ จะ ไหลเวียน ไปยังกล้ามเนื้อ ขณะออก กำลังกาย หากหยุดออกกำลังกายทันทีทันใด จะทำให้เลือดที่ไหลเวียนกลับสู่หัวใจ น้อยลงโดย เลือด จะคั่งค้าง อยู่ที่หลอด เลือดภายในกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของขา (Pooling Effect) ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่บีบออก จากหัวใจเพอี๋ส่ง ไป ยังส่วนต่างๆ ของร่างกายลดลงโดยเฉพาะสมอง จึงทำให้เกิด อาการหน้ามืดเป็นลมได้ นอกจากนี้การ Cool down ยัง สามารถ ช่วยป้องกัน การเกิดตะคริว และอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ ภายหลังการออกกำลังกายอันเนื่องมาจาก มีการคั่งค้าง ของ เสียจาก ขบวนการ เผาผลาญ ภาย ใน เซลกล้ามเนื้อได้ ดังนั้นในการออกกำลังกายหรือการแข่งขันกีฬาทุกครั้ง  ควรจะ มีช่วงของการอบอุ่น ร่างกาย ก่อนออกกำลังกาย และการ Cool down ภายหลังการ ออกกำลังกาย เพื่อปรับสภาพร่างกาย ให้พร้อมต่อการออกกำลังกายอย่างหนักและ เพื่อป้องกันอันตราย/บาด เจ็บ ที่อาจ เกิด ขึ้นจากการออกกำลังกาย ส่งผลให้ นักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายสามารถพัฒนา สมรรถภาพ ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย   
สายธิดา ลาภอนันตสิน 
วาสนา เตโชวาณิชย์ 
สาขากายภาพบำบัด 
โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ สาระและวิชาการ

โภชนาการกับกีฬา
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
รักษาการบาดเจ็บของนักกีฬาโดยวิธีกายภาพบำบัด
เราควรจะออกกำลังกาย เวลาไหนดี ?
6 วิธีเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน article
เสริมหัวใจเหล็ก ด้วยการวิ่ง article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1061)

ดีเนอะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิก (thiti_c-at-hotnail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-26 11:41:29


ความคิดเห็นที่ 2 (1262)

อยากให้มีรูปภาพด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น นก (nok_1351-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-01 08:51:39


ความคิดเห็นที่ 3 (1499)

 

เป็นความรู้ที่ดีอย่างนึงเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุนิสา (bee_luk_tan_na-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-04 21:04:59


ความคิดเห็นที่ 4 (1501)

ทำไมไม่ให้ก็อปค่ะเมื่อยจดเมื่อยพิมพ์   "เฮ้ย"

ผู้แสดงความคิดเห็น naruto วันที่ตอบ 2008-12-05 16:22:01


ความคิดเห็นที่ 5 (1502)

หวงทำไมนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น naruto วันที่ตอบ 2008-12-05 16:52:37


ความคิดเห็นที่ 6 (1592)

ต้องทำรายงานอ่ะ

ทำไมไม่ให้กอฟเซง

-------ชิ--------ไปหาแว็บอี่นก้อได้

5555+ ขี้หวง

ผู้แสดงความคิดเห็น C]kf,kd (thenutzar_15-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-01-02 13:58:30


ความคิดเห็นที่ 7 (8073)

สัสะเ

ผู้แสดงความคิดเห็น กพเกพเ (fthrtdtg-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-17 15:15:08


ความคิดเห็นที่ 8 (8074)

ทำไม่ดีเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น หดหกดหกด วันที่ตอบ 2009-05-17 15:16:23


ความคิดเห็นที่ 9 (8075)

ใครทำอะ

ขี้เหนียวมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ฝากไปถึงคนทำด้วยนะ

เหนียนอย่างแรง

ขอแค่นี้ก็ไม่ได้

copy ก็ไม่ได้

555555+++++

จามไว้ด้วยนะ

แล้วไปปรับปรุงด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ขี้เหนียน วันที่ตอบ 2009-05-17 15:19:14


ความคิดเห็นที่ 10 (8100)

********************524บวยยาร้เรน

ผู้แสดงความคิดเห็น นารนาสบยส (ร้ร่ท่เ2-at-tryrty-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-22 14:09:36


ความคิดเห็นที่ 11 (8120)

superdog.hi5.com

ผู้แสดงความคิดเห็น dog (bbaabaa-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-25 15:40:21


ความคิดเห็นที่ 12 (36431)

จะมีไว้ให้อ่านอย่างเดียวเหรอ ก๊อปไปทำรายงานก้อไม่ได้

มีความรู้แบ่งปันกันแค่เนี๊ย

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กน้อย วันที่ตอบ 2009-06-19 18:37:18


ความคิดเห็นที่ 13 (36497)

ขอ copy หน่อยสิคะ

ความรู้ดีๆอย่างนี้ น่าจะแบ่งกันนะคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ออกนาม วันที่ตอบ 2009-06-29 22:23:38


ความคิดเห็นที่ 14 (36578)

++++  นี่เลยเพื่อนๆๆๆ เทปพันข้อเท้าหรือเข่ายี่ห้อ Neotape เป็นเทปผ้าสีขาวมีกาวขนาด 2" และ 3" ผมซื้อจากร้านขายยาทั่งไปอ่ะ สำหรับพันนิ้วนักวอลเล่บอลก้อมีนะ ใช้แล้วข้อเท้าไม่ค่อบเจ็บเลยอ่ะเลยใช้พันก่อนเตะบอลตลอดเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น Leo (thitiphan_88-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-14 13:47:52


ความคิดเห็นที่ 15 (36655)

ไม่ให้copyเลยหรือ

ผู้แสดงความคิดเห็น นนท์ วันที่ตอบ 2009-08-01 12:12:05


ความคิดเห็นที่ 16 (36710)

หนูอายุ12ปีสูง149หนัก35เล่นโคตรเก่งเลยรีบาวกะได้เรอัพกะได้เรรอดขากะได้ได้ตั้งหลายอย่าง0806012700

ผู้แสดงความคิดเห็น ดี้ (pooh_978-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-12 22:24:11


ความคิดเห็นที่ 17 (36772)

อยากให้มีความหมายของ Cool down ด้วย

ประโยชน์ของ cool down ก็ยิ่งดี

ขอบคุณนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนที่ต้องการข้อมูล วันที่ตอบ 2009-08-25 23:30:09


ความคิดเห็นที่ 18 (37116)

น้าผมเอาไปทำรายงานส่งครูโปรดช่วย ทำให้  copy ได้ด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บอล วันที่ตอบ 2009-11-07 14:43:39


ความคิดเห็นที่ 19 (37179)

นี่แหละประเทศไทยอะไรดีๆๆ ควรเผยแพร่ เป็นวิทยาทาน กับห่วง
แต่สิ่งไม่ดีเผยแพร่เต็มไปหมด....
เมื่อคนไทยจะเจริญด้านจิตใจ..กว่านี้..ครับ..

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากเห็นจิตใจที่เป็นสาธารณะมากกว่านี้ (Kruthai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-23 13:42:05


ความคิดเห็นที่ 20 (37207)

 

จาทัมรายงานงกว่ะเม่งไม่ไห้ก๊อป

- -*

ผู้แสดงความคิดเห็น mint (minta_berrypink-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-29 15:13:51


ความคิดเห็นที่ 21 (37266)

 งกจัง คนเขาจะทำรายงานดันไม่ให้กอลฟ เชง - -*

ผู้แสดงความคิดเห็น - -* วันที่ตอบ 2009-12-20 14:58:27


ความคิดเห็นที่ 22 (37271)

....มีอะไรจะบอกไอ้งก ไอ้งั้ง เยียวเเม่ด่าเสียหมาเลยนี่ไอ้ปันยาอ่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น nath (nath-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-22 00:49:06


ความคิดเห็นที่ 23 (37274)

กอฟได้นะ

เเต่อย่าคิลกขวา

มีปัญหาโทมา   085-8335549

เรายังกอฟได้เรย

ผู้แสดงความคิดเห็น biz วันที่ตอบ 2009-12-22 16:49:30


ความคิดเห็นที่ 24 (37365)

กด ctrl  c  ซิ  แล้วไปว่าง  word

ผู้แสดงความคิดเห็น .... วันที่ตอบ 2010-01-17 09:23:45


ความคิดเห็นที่ 25 (37533)

โอ้ยงานตูไม่ทันส่ง ยอดมาก มาก พ่อเยี่ยมยุทธ

แค่กอบยังไม่ให้กอบ จะหวงไว้ทำไมหนักหนา

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กแว้น บางเสาธง วันที่ตอบ 2010-02-17 17:39:55


ความคิดเห็นที่ 26 (37973)

มีรูปด้วยได้ไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น poo วันที่ตอบ 2010-05-23 12:10:28


ความคิดเห็นที่ 27 (38263)

น่าจะมีรูปภาพประกอบด้วย

จะได้ก๊อบไปทำรายงาน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น่าจะดีว่านี้ วันที่ตอบ 2010-07-22 17:39:27


ความคิดเห็นที่ 28 (39105)

 

.

..........................................

5555+

ไอ่ กาก ๆๆๆๆ

 

    กู เบอร์ 0813877722หรือ 054889115

 

(ผู้ ไม่ ประ สง ดี ) อย่า ลืม โท นะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ บอก ชื่อ วันที่ตอบ 2011-01-12 10:46:50


ความคิดเห็นที่ 29 (155491)

ทำไมนักกีฑาต้องอบอุ่นร่างกายก่อนนะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทามรายกัรยุ (chomlove-603-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-20 09:53:52


ความคิดเห็นที่ 30 (155492)

เราอยากมีเพื่อนจัง

ผู้แสดงความคิดเห็น ชอมรัก..... (chomlove-603-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-20 09:56:11


ความคิดเห็นที่ 31 (159483)
This is fascinating as my 3 month old daughter has beautiful red hair. Only time will tell if it will stay red (mine was reddish as a babe but darkened over time) but if she stays a ginger I’ll have to remember about the pain tolerance. anello bulgari bzero donna http://www.bzero1jewelry.net/it/
ผู้แสดงความคิดเห็น anello bulgari bzero donna (nwkzpr-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-13 15:27:30


ความคิดเห็นที่ 32 (159512)
cartierbraceletlove American AAdvantage miles has been the most valuable mileage currency for last 3 years. There?s nothing better out there now. copy cartier braclets http://www.stainleesteelbracelet.com/
ผู้แสดงความคิดเห็น copy cartier braclets (fkeezoto-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-16 20:55:00


ความคิดเห็นที่ 33 (174659)

 ดีจังคะให้ความรู้ด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น >_< วันที่ตอบ 2017-07-31 18:36:29[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
นานาสาระ
dot
bulletเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
bulletภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการฝึก
bulletเทคนิคคุมิเต้
bulletวิธีการผับชุด
dot
การฝึกซ้อมที่คิดส์ยิม
dot
bulletตารางการฝึกซ้อม
bulletวิธีการสมัคร
dot
My Karate
dot
bulletKata
bulletKihon
bulletMovement
bulletWarming Up
bulletStrengthing
dot
กฎ กติกา
dot
bulletประเภทต่อสู้ (Kumite)
bulletประเภทท่ารำ(Kata)
dot
กิจกรรมที่ผ่านมา
dot
bulletเข้าค่ายนครปฐม ปี 2549
bulletเข้าค่ายกาญจนบุรี ปี 2550
dot
Link เครือข่าย
dot
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมคาราเต้ โด
bulletMylife-Mykarate
bulletShotokan
bulletNinjutsu-thailand
bulletThaikarate-School
bulletThai Gojukai
bulletKarate hadyai
bulletthaikaratedo
bulletBangkokfight club
bulletGlobal Martialarts Center (GMAC)
dot
Karate Club in University
dot
bulletมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
bulletมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
bulletพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletม.นเรศวร
dot
Link ต่างประเทศ
dot
bulletWKF
bulletAKF
bulletJKF
bulletIKGA
bulletJKA
dot
แบบฟอร์สมาคมกีฬาจังหวัด
dot
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
bulletระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
Newsletter

dot
bulletFAQ (Frequently Asked Questions)
Copyright © 2010 All Rights Reserved.